Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
 

Reklama

Współpraca

Dla autorów

Wskazówki dla autorów i reklamodawców

 
Objętość artykułów reklamowych
W cenie modułu reklamowego istnieje możliwość zamieszczenia artykułu o objętości odpowiedniej dla modułu (reklamy):
 • dla modułu 1/8 strony A4 – uzupełnienie do połowy strony,
 • dla modułu 1/4 strony A4 – uzupełnienie do jednej strony,
 • dla modułu 1/3 strony A4 – pełna strona A4,
 • dla modułu 1/2 strony A4 – uzupełnienie do dwóch stron,
 • dla modułu A4 – trzy strony A4;
 • dla reklamy okładkowej – cztery strony A4.
 
Zobacz jaka powinna być przybliżona liczba znaków w artykułach.
 
Wzory matematyczne, symbole, jednostki
Wzory naukowe, matematyczne czy równania powinny się ograniczać do wzorów wyjściowych i końcowych. W edytorze tekstów powinny stanowić odrębną część tekstu, napisane w przeznaczonym do tego generatorze wzorów. W przesłanym tekście należy dokładnie wyróżnić symbole, znaki matematyczne oraz litery greckie. Wszelkie oznaczenia literowe wartości fizycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym standardom. Jednostki miar należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi (układ SI), wyjątek mogą stanowić jednostki powszechnie używane, np. temperatury: °C, kątów płaskich: ° lub czasu: min.
 
Format nadsyłanych materiałów (fotografie, rysunki i tabele)
Teksty artykułów powinny być przesyłane jako pliki popularnych edytorów tekstowych.
Fotografie i rysunki prosimy przesyłać w oddzielnych plikach w rozdzielczości 300 ppi, w formatach tif, jpg, eps, pdf. Rysunki czarno-białe (wykresy, tabele itp.) mogą być osadzone w pliku tekstowym.
 
Literatura
Wykaz literatury zamieszczony pod artykułem powinien zawierać:
 • dla wydawnictw nieperiodycznych: (nazwisko, skrót imienia); (tytuł); (wydawnictwo); (miasto + rok wydania), np:
  [1] Nowak A.: Wyższe harmoniczne, Instytut PAN, Gdańsk 2000.
 • dla czasopism: (nazwisko, skrót imienia); (tytuł artykułu); (tytuł czasopisma) (numer kolejny czasopisma), np:
  [1] Nowak A.: Nowa seria napędów. „Technik” 8/1994.
 
Tytuły obcojęzyczne należy podawać w pisowni oryginalnej. Wszystkie pozycje literatury powinny być przywołane w tekście artykułu.
 
Notka biograficzna o autorze
Do artykułów o charakterze naukowo-technicznym prosimy dołączyć krótką (do 50 wyrazów) notatkę, zawierającą podstawowe dane o autorze (daty charakteryzujące działalność zawodową, tytuły naukowe i zawodowe, miejsce pracy i zajmowane stanowisko) w celu zamieszczenia w czasopiśmie. Prosimy jednocześnie o dołączenie zdjęcia (format jak do legitymacji).
 
Zmiany dokonywane przez redakcję
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty językowej i stylistycznej.
Przed publikacją autorzy akceptują końcową postać artykułu.
Autor powinien powiadomić redakcję w przypadku, gdy artykuł ukazał się wcześniej w innym czasopiśmie.
 
Wymiary reklam
Reklamy zamieszczane w kwartalniku mają charakter modułowy wg określonego schematu.
Reklamy na spad powinny być powiększone o 3 mm z każdej strony gdzie następuje cięcie papieru. W reklamie na spad nie należy umieszczać napisów czy zdjęć (nie przeznaczonych do obcięcia) bliżej niż 3 mm od linii cięcia.

Zobacz jak zaprojektować reklamę na spad.
 
Reklama na pierwszej stronie czasopisma
Reklamy te mają mniejszy wymiar od reklamy całostronicowej ze względu na umieszczoną na tej stronie winietę. Wysokość reklamy nie powinna przekraczać 230 mm. Szerokość pozostaje bez zmian i wynosi 210 mm. W pewnych przypadkach możliwe jest przekroczenie wymiaru obrazu (biorąc pod uwagę jego wysokość) – konieczna jest wtedy konsultacja z działem technicznym redakcji (tel. 32 755 23 18, e-mail: redakcja.tech@drukart.pl).
 
Format nadsyłanych reklam
Reklamę należy przygotować jako oddzielny plik w jednym z formatów: tif, jpg, eps, pdf dla komputerów PC, w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Tekst należy zamienić na krzywe. Rozdzielczość map bitowych nie powinna być niższa niż 300 ppi.
 
Reklamy przygotowywane w redakcji
W przypadku opracowywania reklam w naszej redakcji, przygotowane materiały wyjściowe powinny zawierać logo, tekst oraz zdjęcia.
Przy wstępnym ustalaniu treści, jaką ma zawierać reklama, proszę uwzględnić jednocześnie jej objętość.
 
Uwagi ogólne
Wszelkie materiały można wysyłać do redakcji pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną (patrz Kontakt). Pliki o dużej objętości można przesyłać na nasz serwer FTP, w tym celu należy skontaktować się z redakcją (tel. 32 755 18 47; e-mail: redakcja.wdp@drukart.pl).
 
Rezygnacja z druku ogłoszenia jest możliwa na 10 dni przed ukazaniem się kwartalnika – późniejsze zawiadomienie będzie obciążone pełnymi kosztami ogłoszenia. Wszelkie zmiany w treści lub formie należy zgłaszać na piśmie w terminie 3 dni przed ukazaniem się ogłoszenia. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane. Niedotrzymanie uzgodnionego z Redakcją terminu przesłania materiałów reklamowych powoduje rozwiązanie umowy.
 
Inserty: ulotki, płyty CD, gadżety, kalendarze
Istnieje możliwość umieszczenia własnych, gotowych insertów reklamowych wewnątrz kwartalnika. Umieszczenie np. płyty CD wiąże się dodatkowo z wykupieniem miejsca reklamowego na wklejenie tam płyty oraz dopłatą za to wklejenie. Prosimy o kontakt z Redakcją w celu ustalenia szczegółów.
 
Banery
Banery (statyczne) przesyłane na stronę internetową do działu zobacz innych powinny mieć rozmiar 450 x 60 pixeli i nie przekraczać wielkości 20 kB.
 

Reklama