Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek
    
 

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 03/2002

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie
numer 03/2002


Ewa Mączewska
Wymagania dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności
W Głównym Urzędzie Miar został przygotowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego wymagania dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności. Rozporządzenie to wdraża postanowienia Dyrektywy Rady 90/384/EWG z 20 czerwca 1990 r. dotyczącej harmonizacji prawa państw członkowskich w dziedzinie wag nieautomatycznych wraz ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą Rady 93/68/EWG z 22.07.1993 r.

***
Ustawa o towarach paczkowanych
Ustawa o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128 z 2001 r.) zacznie obowiązy- wać z dniem 1 stycznia 2003 r. Z dniem 1 stycznia 2003 r. zaczyna również obowiązywać nowa ustawa "Prawo o miarach" z dnia 11 maja 2001 r., a traci moc ustawa "Prawo o miarach" z dnia 3 kwietnia 1993 r. Ustawa "Prawo o miarach" reguluje zagadnienia legalnych jednostek miar i państwowych wzorców jednostek miar, prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, kompetencji i zadań organów administracji miar, sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy.

***
HBM GmbH w Polsce
Dnia 18 czerwca 2002 r. w budynku World Trade Center, przy okazji odbywających się w Poznaniu 74. MTP, redakcja kwartalnika "Ważenie - Dozowanie - Pomiary" uczestniczyła w seminarium "FIT II - nowa generacja cyfrowych systemów ważących HBM", zorganizowanym przez Biuro Inżynierskie M. Zajączkowski z Poznania. Zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele firm specjalizujących się w serwisie wag oraz konstruowaniu przemysłowych układów ważących.

***
Krzysztof Jóźwik
Układ SI - podstawa komunikacji
Wprowadzenie układu SI, jako obowiązującego układu jednostek miar, spowodowało gorącą dyskusję i długie polemiki w latach siedemdziesiątych naszego stulecia. Wielu wybitnych specjalistów publicznie zastanawiało się nad koniecznością wprowadzenia układu jednostek miar w formie określonej przez układ SI. Spośród jednostek podstawowych najwięcej polemik poświęcono jednostce liczności materii - molowi. Z punktu widzenia termodynamiki i chemii jednostka ta wydaje się być bardzo potrzebna, ale jej definicja jako jednostki liczności (ilości) materii jest jeszcze bardzo niedoskonała. Jeszcze więcej krytycznych uwag dotyczyło celowości wprowadzenia tzw. jednostek uzupełniających - radiana i steradiana. Rozszerzenie układu SI o te dwie jednostki uzupełniające sprawiło, że stał się on warunkowo spójny (pominięcie pełnego obrotu jako miary kąta płaskiego i odpowiedniej miary kąta przestrzennego).

***
FIT II - Najnowsze wcielenie koncepcji cyfrowej technologii ważenia dynamicznego
Minął już rok od pierwszej wzmianki o rodzinie przetworników tensometrycznych FIT wyposażonych w wyjście cyfrowe ("Ważenie i Dozowanie" Nr 1/2001), cieszę się więc, że mogę przedstawić Czytelnikowi wynik blisko dwuletnich doświadczeń inżynierów HBM płynących z licznych aplikacji (ponad 3000) tego oryginalnego rozwiązania.

***
Waga taśmociągowa WAGTROL 700/1/2
Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy partnera w wagach taśmociągowych, chcąc dać szansę posiadania takiej wagi dla małych ciepłowni, chcących rozliczać się ze zużytego węgla, cukrowni rozliczających buraki cukrowe pobierane do produkcji, kopalni kruszyw, pragnących tanio rozliczać ilość frakcjonowanego kruszywa. Szukaliśmy wagi taniej, ale jednocześnie na bardzo dobrym poziomie technicznym, zapewniającej dużą dokładność przy prostej konstrukcji.

***
Monitory sił i momentów
Trzpienie pomiarowe, do wmontowania w przegubach (dźwigów, konstrukcji, taśmociągów itp.), mierzą siłę w zakresie od 2,5 do 1250 kN, w wykonaniach standardowych: dokładność <0,5%, przeciążalność 150%, przeciążenie niszczące 350% do 700%. Czujnik: pełny mostek

***
Ryszard Nowak
Wybrane zagadnienia kontroli towarów paczkowanych
Towar paczkowany jest to produkt w postaci stałej, płynnej lub w aerozolu, przeznaczony do sprzedaży, umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego deklarowana ilość nie może być odmierzona bez udziału nabywcy, nie może zostać zmieniona bez otworzenia, uszkodzenia lub wyraźnego naruszenia opakowania. Ustawa "O kontroli towarów paczkowanych" w sposób kompleksowy dostosowuje zagadnienie towarów paczkowanych do sposobu ich kontrolowania, oznaczania i archiwizowania zgodnego z systemem obowiązującym w Unii Europejskiej.

***
Dorota Kozanecka
Niekonwencjonalne systemy łożyskowania, aktywne łożyskowanie magnetyczne
Idea zawieszenia wirnika maszyny w polu generowanym przez elektromagnesy panwi łożyska ma swoją długą tradycję, jednak dopiero ostatnie dziesięciolecia przyniosły znaczący postęp w tej dziedzinie. Aktywne łożyskowanie magnetyczne, stosowane początkowo wyłącznie w technice kosmicznej i wojskowej, znajduje w chwili obecnej aplikacje w wielu różnych gałęziach przemysłu.

***
Piotr Bistroń
Profesjonalna kontrola towarów paczkowanych - "waga-e"
Uchwalenie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o towarach paczkowanych powoduje znaczący wzrost zainteresowania producentów i importerów towarów paczkowanych oferowanymi na rynku rozwiązaniami. W dość powszechnym niechętnym stosunku do zmiany przepisów, szczególnie pod kątem naszej integracji z Unią Europejską, warto zauważyć, że jest to ustawa korzystna dla samych producentów. Zamienia ona bowiem aktualnie obowiązującą ustawę na bardziej tolerancyjną w zakresie masy/objętości towaru w opakowaniu. Już samo to powinno być wystarczającą zachętą do podjęcia inicjatywy modernizacji własnej produkcji na bardziej konkurencyjną (średni zwrot na inwestycji do kilku miesięcy).

***
Automatyka firmy UNIWAGŽ w zakładach produkcji betonu komórkowego
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wielu małych i dużych jednostek gospodarczych na wsparcie przy rozwiązywaniu problemów nieodłącznie towarzyszących produkcji przemysłowej i jej automatyzacji, w tym ważeniu, dozowaniu i sterowaniu, firma UNIWAGŽ podjęła próbę udzielenia takiej pomocy zarówno w zakresie sprzętowym, jak i pro-gramowym.

***
Oferta WiS
Nasze układy sterowane realizujemy w oparciu o sterowniki programowalne firmy SIEMENS S7-200 i S7-300, przetworniki masy własnej konstrukcji WAGOMAT oraz oprogramowanie wizualizacyjne realizowane na platformach OS2, WNT w oparciu o narzędzia programowe firmy SIEMENS i własne programy aplikacyjne. Własna konstrukcja przetwornika masy WAGOMAT oparta na precyzyjnym 24-bitowym przetworniku A/C pozwala na osiąganie stabilnych rozdzielczości pomiarowych do 100 000 działek. Dodatkowa możliwość sterowania 8 liniami dwustanowymi i przyjęcia 12 sygnałów dwustanowych znacznie zwiększa zakres stosowania przetwornika.

***
Wagi do statycznej kontroli towarów paczkowanych
Kontrola towarów paczkowanych odbywa się na stanowiskach wagowych. Należy zdecydowanie odróżniać standardowe wagi przeznaczone do kontroli jednostanowiskowej od wag do kontroli wielostanowiskowej. Zasadnicza różnica między nimi to sprzężenie zwrotne polegające na ciągłej wymianie informacji między PC a wagą. Wszelkie komunikaty odnośnie przebiegu kontroli eksponowane są na wyświetlaczu wagi. Jest to podstawowa cecha wyróżniająca wszystkie wagi przeznaczone do wielostanowiskowej kontroli towarów paczkowanych.

***
Przyspieszona walidacja dzięki METTLER TOLEDO
Zgodnie z prawem systemy ważące stosowane w ramach tzw. Dobrej Praktyki Przemysłowej (GMP) muszą przejść przez proces walidacji. Dokumentacja walidacyjna firmy METTLER TOLEDO oraz wsparcie oferowane przez firmę na miejscu pozwala na znaczne skrócenie tego czasochłonnego i wymagającego dużych nakładów procesu, przynosząc oszczędności czasowe i finansowe (StS).

***
Wiktor Góźdź
Uruchamianie systemów wagowych wyposażonych w nowoczesne procesory wagowe firmy GSE Scale Systems
Firma GSE Scale Systems oferuje całą gamę pakietów oprogramowania wspomagającego wszystkie etapy pracy, zarówno programisty, jak i inżyniera odpowiedzialnego za uruchomienie i serwis tworzonego systemu. Wszechstronność i uniwersalność oferowanych przez firmę GSE Scale Systems procesorów wagowych opiera się między innymi na bogatym zestawie parametrów, określających działanie poszczególnych bloków funkcjonalnych urządzenia, takich jak przetwornik A/C, moduły wyjść analogowych czy porty szeregowe.

***
Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH - 18-20 września 2002 r.
Techniki pomiarowe wykorzystywane w przemyśle powinny być niezawodne i spełniać wymagania wszystkich ustawowych norm i przepisów, a tym samym stać się wizytówką dobrze funkcjonującej gospodarki. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście integracji i kodyfikacji polskich norm prawnych z przepisami państw członkowskich UE, świadczy to o potrzebie organizowania Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH.

***
B 806 - automatyczne urządzenie ważąco-etykietujące
- B 806 może pracować w jednym z trzech trybów, co pozwala optymalnie dostosować maszynę do konkretnych operacji pakowania. W trybie standardowym system automatycznie transportuje, waży i etykietuje opakowania. W trybie ręcznym operator może układać opakowania na podajniku ważącym i aplikować etykiety ręcznie. Alternatywnie system może być skonfigurowany tak, aby opakowania przechodziły przez maszynę B 806 bez zatrzymywania się, z zablokowanym ważeniem i etykietowaniem.

***
ELTARG 2002
XI Międzynarodowe Targi Elektroenergetyki, Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji ELTARG 2002 odbyły się w dniach od 21 do 23 maja br. w Katowicach. Patronat honorowy nad Targami sprawował Minister Gospodarki oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

***
Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych
Już po raz 74 odbyły się w Poznaniu Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych. Wystawcy w dniach od 17 do 20 czerwca prezentowali ofertę najnowszych technik i technologii dla najważniejszych dziedzin przemysłu.

***
Serwis automatyka.pl - nowa struktura, nowe możliwości
Od końca czerwca użytkownicy Serwisu funkcjonującego pod adresem www.automatyka.pl mogą korzystać z jego nowej funkcjonalności. Serwis otrzymał bardziej przejrzystą szatę graficzną, a informacje prezentowane są w odmienionej strukturze.

***
Zdzisław Kwiatkowski
Ważenie stare jak świat - część trzecia
W procesie ważenia udział biorą nie tylko wagi, ale również wzorce masy. Poprzednie artykuły z tego cyklu omawiały powstanie, wygląd oraz budowę wag, obecny poświęcony będzie wzorcom masy, które powstały w tym samym okresie i stanowiły nierozerwalny element zasady ważenia.

Reklama